تیتان R105 دوپونت

جزییات مادهي تیتان:
فرمول مولکولیTiO:2
gr/mol79,8658 :مولی جرم
نقطه ذوب:843,C1°
نامهاي دیگر: دي اکسید تیتانیوم
انحلالپذیري: در آب نامحلول
شکل ظاهري: جامد سفید رنگ

شرح مادهي تیتان:
مادهاي معدنی است.
جامدي سفید رنگ که داراي پایداري حرارتی است.
غیر قابل اشتعال است و قابلیت انحلال در آب و اسیدهاي آلی و محلولهاي رقیق قلیایی را
ندارد، اما در اسید سولفوریک گرم حل میشود.

کاربرد مادهي تیتان در صنایع:
در صنعت دارویی و پزشکی
در صنعت غذایی
در صنعت چسب و رنگ و رزین
تیتان R105 دوپونت محصول کشور آمریکا بوده و همچین این ماده در لایسنس هاي کشور
هاي مکزیک و تایوان نیز به بازار ایران عرضه میگردد. عمده مصرف این ماده میتوان در
استفاده در صنعت پروفیل و درب و پنجره و همچنین خودرو اشاره نمود.

تماس مستقیم | Call for Price