تیتان 838 بلواستار

توضیحات :
جزییات مادهي تیتان:
فرمول مولکولی:2TiO
gr/mol79,8658 :مولی جرم
C° 1,843:ذوب نقطه
نامهاي دیگر: دي اکسید تیتانیوم
انحلالپذیري: در آب نامحلول
شکل ظاهري: جامد سفید رنگ

شرح مادهي تیتان:
مادهاي معدنی است.
جامدي سفید رنگ که داراي پایداري حرارتی است.
غیر قابل اشتعال است و قابلیت انحلال در آب و اسیدهاي آلی و محلولهاي رقیق قلیایی را
ندارد، اما در اسید سولفوریک گرم حل میشود.
کاربرد مادهي تیتان در صنایع:
در صنعت دارویی و پزشکی
در صنعت غذایی
در صنعت چسب و رنگ و رزین

تماس مستقیم | Call for Price