آرشیو دسته بندی: دسته بندی نشده

پیگمنت و رنگ‌دانه‌‌ها

پیگمنت و رنگدانه

پیگمنت ها به طور عمومی میتوان به رنگدانه ها ارجاع داد اما تفاوت اصلی پیگمنت ها با سایر عوامل رنگ را میتوان تک عاملی بودن این ترکیبات دانست که به این معنی ست که پیگمنت ها چه آلی و چه معدنی در راستای سیستم کلی خود با ترکیبات مشخص شیلد کالر مشخص و در یک […]